הבל הבלים
מילים - קהלת, (שלמה המלך).
לחן - ריש לקיש.

הבל הבלים אמר קהלת
הבל הבלים הכל הבל.
מה שהיה הוא שיהיה
ומה שנעשה הוא שיעשה
ואין כל חדש תחת השמש.

Sign in & Sign up