****************ПИКУАХ НЕФЕШ!!!****************Друзья, прошу взять на постоянную молитву очень хорошего молодого парня. Он страдает тяжелым заболеванием легких, и ждет пересадки в любой момент, когда будет известно что есть орган. Пожалуйста, передайте куда возможно, что бы его имя упоминали в молитвах нон-стоп.
****************ЯАКОВ БЕН ЗИНА (ЗИВА) ****************
РЕФУА ШЛЕМА и ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ! (32 года)
Спасибо цадиким!תהילים פרק קכאא שיר, למעלות:אשא עיניי, אל-ההרים— מאיין, יבוא עזרי.ב עזרי, מעם יהוה— עושה, שמיים וארץ.ג אל-ייתן למוט רגלך; אל-ינום, שומרך.ד הנה לא-ינום, ולא יישן— שומר, ישראל.ה יהוה שומרך; יהוה צילך, על-יד ימינך.ו יומם, השמש לא-יכך; וירח בלילה.ז יהוה, ישמורך מכל-רע: ישמור, את-נפשך.ח יהוה, ישמור-צאתך ובואך— מעתה, ועד-עולם.
תהילים פרק לגא רננו צדיקים, ביהוה; לישרים, נאוה תהילה.ב הודו ליהוה בכינור; בנבל עשור, זמרו-לו.ג שירו-לו, שיר חדש; היטיבו נגן, בתרועה.ד כי-ישר דבר-יהוה; וכל-מעשהו, באמונה.ה אוהב, צדקה ומשפט; חסד יהוה, מלאה הארץ.ו בדבר יהוה, שמיים נעשו; וברוח פיו, כל-צבאם.ז כונס כנד, מי הים; נותן באוצרות תהומות.ח ייראו מיהוה, כל-הארץ; ממנו יגורו, כל-יושבי תבל.ט כי הוא אמר ויהי; הוא-ציווה, ויעמוד.י יהוה, הפיר עצת-גויים; הניא, מחשבות עמים.יא עצת יהוה, לעולם תעמוד; מחשבות ליבו, לדור ודור.יב אשרי הגוי, אשר-יהוה אלוהיו; העם, בחר לנחלה לו.יג משמיים, הביט יהוה; ראה, את-כל-בני האדם.יד ממכון-שבתו השגיח-- אל כל-יושבי הארץ.טו היוצר יחד ליבם; המבין, אל-כל-מעשיהם.טז אין-המלך, נושע ברוב-חיל; גיבור, לא-יינצל ברוב-כוח.יז שקר הסוס, לתשועה; וברוב חילו, לא ימלט.יח הנה עין יהוה, אל-יראיו; למייחלים לחסדו.יט להציל ממוות נפשם; ולחייותם, ברעב.כ נפשנו, חיכתה ליהוה; עזרנו ומגיננו הוא.כא כי-בו, ישמח ליבנו: כי בשם קודשו בטחנו.כב יהי-חסדך יהוה עלינו: כאשר, ייחלנו לך.

תהילים פרק כא למנצח, מזמור לדויד.ב יענך יהוה, ביום צרה; ישגבך, שם אלוהי יעקוב.ג ישלח-עזרך מקודש; ומציון, יסעדך.ד יזכור כל-מנחותיך; ועולתך ידשנה סלה.ה ייתן-לך כלבבך; וכל-עצתך ימלא.ו נרננה, בישועתך— ובשם-אלוהינו נדגול;ימלא יהוה, כל-משאלותיך.ז עתה ידעתי— כי הושיע יהוה, משיחו:יענהו, משמי קודשו— בגבורות, ישע ימינו.ח אלה ברכב, ואלה בסוסים;ואנחנו, בשם-יהוה אלוהינו נזכיר.ט המה, כרעו ונפלו; ואנחנו קמנו, ונתעודד.י יהוה הושיעה: המלך, יעננו ביום-קוראנו.121Шир hамаалот эса эйнай эл hеhарим меаин йаво эзри: Эзри меим Адо-най осе шамаим ве арец: Аль йитен ламот раглеха, аль йонум шомреха: hине ло йанум вело йишан шомер Исраэль: Адой-най шомреха Адо-най цилха аль йад йеминеха: Йомам hашемеш ло йакека веяреах балайла: Адой-най йишморха миколь ра, йишмор эт нафшеха: Адо-най йишмор цетеха увоэха меата веад олам:

Псалом 33. Ранену цадиким бА-донай, лайшарим нава теила. Оду лА-донайбехинор, бенэвэль асор замеру ло. Ширу ло шир хадаш, этиву нагэн битруа. Ки яшар девар А-донай, вехоль маасэу бээмуна. Оэв цедака умишпат, хэсэд А-донаймалеа аарэц. Бидвар А-донай шамайим наасу, увруах пив коль цеваам. Конэс канэд мэй аям, нотэн беоцарот теомот. Йиреу мэА-донай коль аарэц, мимэну ягуру коль йошевэй тэвэль. Ки у амар вайэи, у цива ваяамод. А-донай эфир ацат гойим, эни махшевот амим. Ацат А-донай леолам таамод, махшевот либо ледор вадор. Ашрэй агой ашэр А-донай Элоав, аам бахар ленахала ло. Мишамайим ибит А-донай, раа эт коль бенэй аадам. Мимехон шивто ишгиах, эль коль йошевэйаарэц. Айоцэр яхад либам, амэвин эт коль маасээм. Эйн амэлэх ноша беров хайиль, гибор ло йинацэль беров коах.Шэкэр асус литшуа, увров хэло лойемалэт. Инэ эн А-донай эль йерэав, лам яхалим лехасдо. Леациль мимавэт нафшам, улхайотам бараав. Нафшэну хикета лА-донай, эзрэну умагинэну у. Ки во йисмах либэну, ки вешэм кодшо ватахну. Йеи хасдеха А-донай алэну, каашэр йихалну лах.

20Ламнацеах мизмор лэДавид. Йаанха Адо-най бе ойм цара, исагевха шем Э-ло-hей Яаков. Йишлах эзрэха микодеш, умиЦион исодеха. Изкор коль минухатэха веолатеха идашна сэла. Йитэн лэха хильвовха вехоль ацотха йималэ. Нэранена бишуотэха увшем Эло-hейну нидголь, ималэ Адо-най коль мишалотейха. Ата йада\\\'ти, ки hойшиа\\\' Адо-най мешихо, яанэhу мишмей кодшо, бигвурот йеша\\\' йемино. Элэ варэхев вэле васусим, ваанахну бешем Адо-най Эло-hейну назкир. hеймо кор\\\'у венафлу, ваанахну камну ванитодад. Адо-най hошиа, hамелэх йаанэну ве йом корену.
Заключение:Ми йитэн ми-Цийон йешуат Йисраэль бешув А-до-най шевут амо, ягэль Яаков йисмах Йсраэль. Утшуат цадиким мэА-донай, маузам беэт цара. Ва-язерэм А-донай ва-йфалетэм, йефалетэм мэрешаим ве-йошиэм ки хасу во.

---------------------- Молитва за больного:-----------------------------
Ана мэлэх рахум веханун , йеи рацон милефанеха шэтитмале рахамим аль коль холей амеха Йисраэль увифрат: ЯАКОВ бен ЗИНА ЗИВА амуталь аль эрэс девай, утрапеу рефуа шелэма , ки ата берахамеха рофе холей амеха Исраэль. Викуям алав микра шэкатув Ад-най йисадену аль эрэс девай коль мишкаво афахта вехольйо . Улмаан зехут Авраам ахуз беХесед , Ицхак нэзар биГвура, Яаков ахуз беТиферет, Моше ахуз беНецах , Аарон ахуз бе Од, - терапеу рефуа шлема , ветациль мимавет нафшо, ветаамидэу аль амедо , вихи мэхольйо. Ве аф аль пи шэядану шээйн ану кедаим леитпалель аль ацмену , миколь шэкэн аль ахэрим, ах самну рахамэха нэгэд энену , ки рахум ата , веата шомеа тефилат коль пэ. Лахен бевошэт паним атану левакэш рахамим ветахануним авур : ЯАКОВ бен ЗИНА ЗИВА :ахоле азэ эль на рефа на ло , ветавриэу ветахалимэу утхазекэу . Увхоах шетайим веэсрим отийот Торатеха акедоша шэкибалну беар Синай , тифтах ле ЯАКОВ бен ЗИНА ЗИВА :ахолэ азэ : шаарей аруха умарпе, шаарей вериут , шаарей гила , шаарей дерор, шаарей од, шаарей зехут, шаарей хэмла , шаарей хэдва , шаарей това , шаарей йешуа, шаарей хапара , шаарей лэв таор , шаарей мехила, шаарей неимут, шаарей семиха , шаарей эзра, шаарей федут, шаарей цидкут, шаарей комемийут, шаарей рефуа шлема, шаарей симха , шаарей тешуа. Вейизахеру лефанеха коль цидкотав ашэр аса у (увеней вето) лифней хисэ рахамеха , леамлиц тов баадо веаль титенеу бенэфэш ойвав . Асэ лемаан шемэха, асэ лемаан йеминеха , асэ лемаан Торатеха, асэ лемаан кедушатеха! Йъю ле рацон имрей фи, веэгъон либи лефанеха А-донай цури вегоали. Амен веамен!