Папу положили в больницу, пожалуйста помолитесь за него, пусть он скорей поправится, и что бы врачи были хорошие и назначили правильное лечение. Спасибо!
АНАТОЛИЙ бен АНТОНИНА и АВРАhАМ, 82 года- Рефуа Шлема! (не еврей, я гийорет)

3 псалма защиты (20-121-130):Вступление: Леху неранена лА-донай, нариа лецур йиш/\\\'эну. Некадема фанав бетода, бизмирот нариа ло. Ки Эль гадоль А-донай, уМэлэх гадоль аль коль элоим.לְכוּ, נְרַנְּנָה לַיהוָה; נָרִיעָה, לְצוּר יִשְׁעֵנוּ.נְקַדְּמָה פָנָיו בְּתוֹדָה; בִּזְמִרוֹת, נָרִיעַ לוֹ.כִּי אֵל גָּדוֹל יְהוָה; וּמֶלֶךְ גָּדוֹל, עַל-כָּל-אֱלֹהִים.Псалом 20. Ламнацэах мизмор ле-Давид. (2) Яанха А-донай бейом цара, йесагэвха шэм Элоэй Яаков. (3) Йишлах эзреха микодэш, уми-Цийон йис/\\\'адэка. (4) Йизкор коль минхотэха, веолатеха йидашенэ сэла. (5) Йитэн леха хилвавэха, вехоль ацатеха йемалэ. (6) Неранена бишуатэха увшэм Элоэну нидголь, йемалэ А-донай коль миш/\\\'алотэха. (7) Ата ядати ки ошиа А-донай мешихо, яанэу мишемэй кодшо, бигвурот йэша йемино. (8) Элэ варэхэв ве-элэ васусим, ваанахну бе-шэм А-донай Элоэну назкир. (9) Эма кареу венафалу, ваанахну камну ве-нит/\\\'одад. (10) А-донай ошиа, амэлэх яанэну вейом кор/\\\'эну.תהילים פרק כא למנצח, מזמור לדויד.ב יענך יהוה, ביום צרה; ישגבך, שם אלוהי יעקוב.ג ישלח-עזרך מקודש; ומציון, יסעדך.ד יזכור כל-מנחותיך; ועולתך ידשנה סלה.ה ייתן-לך כלבבך; וכל-עצתך ימלא.ו נרננה, בישועתך-- ובשם-אלוהינו נדגול;ימלא יהוה, כל-משאלותיך.ז עתה ידעתי-- כי הושיע יהוה, משיחו:יענהו, משמי קודשו-- בגבורות, ישע ימינו.ח אלה ברכב, ואלה בסוסים;ואנחנו, בשם-יהוה אלוהינו נזכיר.ט המה, כרעו ונפלו; ואנחנו קמנו, ונתעודד.י יהוה הושיעה: המלך, יעננו ביום-קוראנו.Псалом 121. Шир ламаалот эса энай эль эарим, мэайин яво эзри. (2) Эзри мэим А-донай, осэ шамайим ваарэц. (3) Аль йитэн ламот раглэха, аль янум шомерэха. (4) Инэ ло янум вело йишан, шомэр Йисраэль. (5) А-донай шомерэха, А-донай цилеха аль яд йеминэха. (6) Йомам ашэмэш ло якэка, веярэах балайла. (7) А-донай йишморха миколь ра, йишмор эт нафшэха. (8) А-донай йишмор цэтеха увоэха, мэата веад олам.תהילים פרק קכאא שיר, למעלות:אשא עיניי, אל-ההרים-- מאיין, יבוא עזרי.ב עזרי, מעם יהוה-- עושה, שמיים וארץ.ג אל-ייתן למוט רגלך; אל-ינום, שומרך.ד הנה לא-ינום, ולא יישן-- שומר, ישראל.ה יהוה שומרך; יהוה צילך, על-יד ימינך.ו יומם, השמש לא-יכך; וירח בלילה.ז יהוה, ישמורך מכל-רע: ישמור, את-נפשך.ח יהוה, ישמור-צאתך ובואך-- מעתה, ועד-עולם.Псалом 130. Шир амаалот, ми-маамаким кератиха А-донай. (2) А-донай шим/\\\'а ве-коли, тийэна ознэха кашувот леколь таханунай. (3) Им авонот тишмор я, А-донай ми яамод. (4) Ки имеха аселиха, лемаан тиварэ. (5) Кивити А-донай кивета нафши, велидваро охалти. (6) Нафши лА-донай, мишомерим ла-бокэр шомерим лабокэр. (7) Яхэль Йисраэль эль А-донай ки им А-донайахэсэд вэарбэ имо федут. (8) Веу йифдэ эт Исраэль миколь авонотав.תהילים פרק קלא שיר המעלות:ממעמקים קראתיך יהוה.ב אדוניי, שמעה בקולי:תהיינה אוזניך, קשובות-- לקול, תחנוניי.ג אם-עוונות תשמור-יה-- אדוניי, מי יעמוד.ד כי-עימך הסליחה-- למען, תיוורא.ה קיוויתי יהוה, קיוותה נפשי; ולדברו הוחלתי.ו נפשי לאדוניי-- משומרים לבוקר, שומרים לבוקר.ז יחל ישראל, אל-יהוה: כי-עם-יהוה החסד; והרבה עימו פדות.ח והוא, יפדה את-ישראל-- מכול, עוונותיו.
Заключение:Ми йитэн ми-Цийон йешуат Йисраэль бешув А-до-най шевут амо, ягэль Яаков йисмах Йсраэль. Утшуат цадиким мэА-донай, маузам беэт цара. Ва-язерэм А-донай ва-йфалетэм, йефалетэм мэрешаим ве-йошиэм ки хасу во.
פרק פג
א שיר מזמור לאסף.ב אלוהים אל-דומי-לך; אל-תחרש ואל-תשקוט אל.ג כי-הנה אויביך, יהמיון; ומשנאיך, נשאו ראש.ד על-עמך, יערימו סוד; ויתייעצו, על-צפוניך.ה אמרו--לכו, ונכחידם מגוי; ולא-ייזכר שם-ישראל עוד.ו כי נועצו לב יחדיו; עליך, ברית יכרותו.ז אוהלי אדום, וישמעאלים; מואב והגרים.ח גבל ועמון, ועמלק; פלשת, עם-יושבי צור.ט גם-אשור, נלווה עימם; היו זרוע לבני-לוט סלה.י עשה-להם כמדיין; כסיסרא כיבין, בנחל קישון.יא נשמדו בעין-דור; היו דומן, לאדמה.יב שיתמו נדיבימו, כעורב וכזאב; וכזבח וכצלמונע, כל-נסיכימו.יג אשר אמרו, נירשה לנו-- את, נאות אלוהים.יד אלוהיי, שיתמו כגלגל; כקש, לפני-רוח.טו כאש תבער-יער; וכלהבה, תלהט הרים.טז כן, תרדפם בסערך; ובסופתך תבהלם.יז מלא פניהם קלון; ויבקשו שמך יהוה.יח יבושו וייבהלו עדי-עד; ויחפרו ויאבדו.יט ויידעו-- כי-אתה שמך יהוה לבדך:עליון, על-כל-הארץ.
Псалом 83. Шир мизмор ле-Асаф. (2) Элоим аль доми лах, аль тэхэраш веаль тишкотЭль. (3) Ки инэ ойевэха йээмаюн, умсанэха насеу рош. (4) Аль амеха яариму сод,вейитяацу аль цефунэха. (5) Амеру леху венаххидэм мигой, вело йизахэр шэмЙисраэль од. (6) Ки ноацу лэв яхдав, алэха берит йихроту. (7) Аолэй Эдомвейишмеэлим Моав веагрим. (8) Геваль ве-Амон ва-Амалэк, Пелэшэт им йошевэй Цор.(9) Гам Ашур нилва имам, аю зероа левнэй Лот сэла. (10) Асэ лаэм ке-Мидян, ке-Сисера хе-Явин бенахаль Кишон. (11) Нишмеду ве-Эн Дор, аю домэн лаадама. (12)Шитэмо недивэмо ке-орэв вехизэв, ухзэвах ухцалмуна коль несихэмо. (13) Ашэр амеруниреша лану, эт неот Элоим. (14) Элоай шитэмо хагальгаль, ке-каш лифнэй руах. (15)Ке-эш тивар яар, ухлэава телаэт арим. (1б) Кэн тирдефэм бесаарэха, увсуфатехатеваалэм. (17) Малэ фенээм калон, вивакшу шимха А-донай. (18) Йэвошу вейибаалуадэй ад, веяхперу вейовэду. (19) Вейэдеу ки ата шимха А-донай левадэха, элйон альколь аарэц.