https://youtu.be/iWwfFmn0acs Publicly Walking With Israel's Flag in Berlin
Publicly Walking With Israel's Flag in Berlin. This is the reaction I got!