Друзья! Рав Каневский, шалита, в больнице! В статье сказано что Рав находится в больнице для обычных проверок, потому что почувствовал себя не хорошо. В больницу , как пишут, он доехал сам, тоесть его не увозили экстренно, и будет под наблюдением до завтрашнего утра. Давайте молиться что бы анализы были хорошие и Рав утром уехал домой!
Рабейну а-Гаон Мекубаль Шмарьяху Йосеф Хаим бен Мирьям, шалита, рефуа шлема!!!http://www.bhol.co.il/article.aspx?id=81871
Вступление: Леху неранена лА-донай, нариа лецур йиш'эну. Некадема фанав бетода, бизмирот нариа ло. Ки Эль гадоль А-донай, уМэлэх гадоль аль коль элоим.
לכו נרננה לה`, נריעה לצור ישענו,נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו.כי אל גדול ה`, ומלך גדול על כל אלהים
Псалом 20. Ламнацэах мизмор ле-Давид. (2) Яанха А-донай бейом цара, йесагэвха шэм Элоэй Яаков. (3) Йишлах эзреха микодэш, уми-Цийон йис'адэка. (4) Йизкор коль минхотэха, веолатеха йидашенэ сэла. (5) Йитэн леха хилвавэха, вехоль ацатеха йемалэ. (6) Неранена бишуатэха увшэм Элоэну нидголь, йемалэ А-донай коль миш'алотэха. (7) Ата ядати ки ошиа А-донай мешихо, яанэу мишемэй кодшо, бигвурот йэша йемино. (8) Элэ варэхэв ве-элэ васусим, ваанахну бе-шэм А-донай Элоэну назкир. (9) Эма кареу венафалу, ваанахну камну ве-нит'одад. (10) А-донай ошиа, амэлэх яанэну вейом кор'эну.
תהילים פרק כא למנצח, מזמור לדויד.ב יענך יהוה, ביום צרה; ישגבך, שם אלוהי יעקוב.ג ישלח-עזרך מקודש; ומציון, יסעדך.ד יזכור כל-מנחותיך; ועולתך ידשנה סלה.ה ייתן-לך כלבבך; וכל-עצתך ימלא.ו נרננה, בישועתך-- ובשם-אלוהינו נדגול;ימלא יהוה, כל-משאלותיך.ז עתה ידעתי-- כי הושיע יהוה, משיחו:יענהו, משמי קודשו-- בגבורות, ישע ימינו.ח אלה ברכב, ואלה בסוסים;ואנחנו, בשם-יהוה אלוהינו נזכיר.ט המה, כרעו ונפלו; ואנחנו קמנו, ונתעודד.י יהוה הושיעה: המלך, יעננו ביום-קוראנוПсалом 121. Шир ламаалот эса энай эль эарим, мэайин яво эзри. (2) Эзри мэим А-донай, осэ шамайим ваарэц. (3) Аль йитэн ламот раглэха, аль янум шомерэха. (4) Инэ ло янум вело йишан, шомэр Йисраэль. (5) А-донай шомерэха, А-донай цилеха аль яд йеминэха. (6) Йомам ашэмэш ло якэка, веярэах балайла. (7) А-донай йишморха миколь ра, йишмор эт нафшэха. (8) А-донай йишмор цэтеха увоэха, мэата веад олам.
תהילים פרק קכאא שיר, למעלות:אשא עיניי, אל-ההרים-- מאיין, יבוא עזרי.ב עזרי, מעם יהוה-- עושה, שמיים וארץ.ג אל-ייתן למוט רגלך; אל-ינום, שומרך.ד הנה לא-ינום, ולא יישן-- שומר, ישראל.ה יהוה שומרך; יהוה צילך, על-יד ימינך.ו יומם, השמש לא-יכך; וירח בלילה.ז יהוה, ישמורך מכל-רע: ישמור, את-נפשך.ח יהוה, ישמור-צאתך ובואך-- מעתה, ועד-עולם.
Псалом 130.Шир амаалот, ми-маамаким кератиха А-донай. (2) А-донай шим'а ве-коли, тийэна ознэха кашувот леколь таханунай. (3) Им авонот тишмор я, А-донай ми яамод. (4) Ки имеха аселиха, лемаан тиварэ. (5) Кивити А-донай кивета нафши, велидваро охалти. (6) Нафши лА-донай, мишомерим ла-бокэр шомерим лабокэр. (7) Яхэль Йисраэль эль А-донай ки им А-донайахэсэд вэарбэ имо федут. (8) Веу йифдэ эт Исраэль миколь авонотав.
תהילים פרק קלא שיר המעלות:ממעמקים קראתיך יהוה.ב אדוניי, שמעה בקולי:תהיינה אוזניך, קשובות-- לקול, תחנוניי.ג אם-עוונות תשמור-יה-- אדוניי, מי יעמוד.ד כי-עימך הסליחה-- למען, תיוורא.ה קיוויתי יהוה, קיוותה נפשי; ולדברו הוחלתי.ו נפשי לאדוניי-- משומרים לבוקר, שומרים לבוקר.ז יחל ישראל, אל-יהוה: כי-עם-יהוה החסד; והרבה עימו פדות.ח והוא, יפדה את-ישראל-- מכול, עוונותיו.
Заключение:Ми йитэн ми-Цийон йешуат Йисраэль бешув А-до-най шевут амо, ягэль Яаков йисмах Йсраэль. Утшуат цадиким мэА-донай, маузам беэт цара. Ва-язерэм А-донай ва-йфалетэм, йефалетэм мэрешаим ве-йошиэм ки хасу во.