Барух а-Шем, операция прошла хорошо!!! Чудеса, папа снова видит левым глазом!!!!! Иштабах Шемо ле ад!!!!!!!!!!!!! Спасибо родные мои за молитвы и поддержку!!!
תהילים פרק ק
א מזמור לתודה: הריעו ליהוה, כל-הארץ.ב עבדו את-יהוה בשמחה; בואו לפניו, ברננה.ג דעו-- כי יהוה, הוא אלוהים:הוא-עשנו, ולו אנחנו-- עמו, וצאן מרעיתו.ד בואו שעריו, בתודה--חצרותיו בתהילה; הודו-לו, ברכו שמו.ה כי-טוב יהוה, לעולם חסדו; ועד-דור ודור, אמונתו.