Друзья, очень прошу молитв для праведной женщины, которая долгие годы мезака рабим! Сейчас заболела, глаза, очень нужны молитвы!!!! ЙЕШУОТ ве АХЛАМА МЕИРА ле ВИКТОРИЯ бат ФАИНА !
Три псалма защиты и помощи (20^121^130):Вступление: Леху неранена лА-донай, нариа лецур йиш'эну. Некадема фанав бетода, бизмирот нариа ло. Ки Эль гадоль А-донай, уМэлэх гадоль аль коль элоим.
Псалом 20. Ламнацэах мизмор ле-Давид. (2) Яанха А-донай бейом цара, йесагэвха шэм Элоэй Яаков. (3) Йишлах эзреха микодэш, уми-Цийон йис'адэка. (4) Йизкор коль минхотэха, веолатеха йидашенэ сэла. (5) Йитэн леха хилвавэха, вехоль ацатеха йемалэ. (6) Неранена бишуатэха увшэм Элоэну нидголь, йемалэ А-донай коль миш'алотэха. (7) Ата ядати ки ошиа А-донай мешихо, яанэу мишемэй кодшо, бигвурот йэша йемино. (8) Элэ варэхэв ве-элэ васусим, ваанахну бе-шэм А-донай Элоэну назкир. (9) Эма кареу венафалу, ваанахну камну ве-нит'одад. (10) А-донай ошиа, амэлэх яанэну вейом кор'эну. Псалом 121. Шир ламаалот эса энай эль эарим, мэайин яво эзри. (2) Эзри мэим А-донай, осэ шамайим ваарэц. (3) Аль йитэн ламот раглэха, аль янум шомерэха. (4) Инэ ло янум вело йишан, шомэр Йисраэль. (5) А-донай шомерэха, А-донай цилеха аль яд йеминэха. (6) Йомам ашэмэш ло якэка, веярэах балайла. (7) А-донай йишморха миколь ра, йишмор эт нафшэха. (8) А-донай йишмор цэтеха увоэха, мэата веад олам. Псалом 130. Шир амаалот, ми-маамаким кератиха А-донай. (2) А-донай шим'а ве-коли, тийэна ознэха кашувот леколь таханунай. (3) Им авонот тишмор я, А-донай ми яамод. (4) Ки имеха аселиха, лемаан тиварэ. (5) Кивити А-донай кивета нафши, велидваро охалти. (6) Нафши лА-донай, мишомерим ла-бокэр шомерим лабокэр. (7) Яхэль Йисраэль эль А-донай ки им А-донайахэсэд вэарбэ имо федут. (8) Веу йифдэ эт Исраэль миколь авонотав.Заключение:Ми йитэн ми-Цийон йешуат Йисраэль бешув А-до-най шевут амо, ягэль Яаков йисмах Йсраэль. Утшуат цадиким мэА-донай, маузам беэт цара. Ва-язерэм А-донай ва-йфалетэм, йефалетэм мэрешаим ве-йошиэм ки хасу во.
ВИКТОРИЯ бат ФАИНА - КРА САТАН: ק(145) Карати вехоль лэв анэни А-донай, хукэха эцора. (146) Кератиха ошиэни, веэшмера эдотэха. (147) Кидамти ванэшэф ваашавэа, лидвареха йихалти. (148) Кидему энай ашмурот, ласиах бе-имратэха. (149) Коли шим'а хехасдэха, А-донай ке-мишпатэха хайэни. (150) Кареву родефэй зима, миторатеха рахаку. (151) Каров ата А-донай, вехоль мицвотэха эмэт.(152) Кэдэм ядати мээдотэха, ки леолам йесадтам.ר (153) Реэ он'йи вехалецэни, ки торатеха ло шахахти. (154)Рива риви уг'алэни леимратеха хайэни. (155) Рахок мэрешаим йешуа, ки хукэха ло дарашу.(156) Рахамэха рабим А-донай, кемишпатэха хайэни. (157) Рабим родефай вецарай, мээдевотэха ло натити. (158) Раити вогедим ваэткотата, ашэр имратеха ло шамару. (159) Реэ ки фикудэха аавти, А-донай ке-хасдеха хайэни. (160) Рош девареха эмэт, ул'олам коль мишпат цидкэха.ע (121) Асити мишпат ва־цэдэк, баль танихэни ле-ошекай. (122) Аров авдеха летов, аль яашкуни зэдим. (123) Энай калу лишуатэха, ул'имрат цидкэха. (124) Асэ им авдеха хе-хасдэха, вехукэха ламедэни. (125) Авдеха ани авинэни, веэдеа эдотэха. (126) Эт лаасот лА-донай, эфэру торатэха. (127) Аль кэн аавти мицвотэха, мизаав умипаз. (128) Аль кэн коль пикудэй холь йишарти, коль орах шэкэр санэти.ש (161)Сарим редафуни хинам, умидевареха пахад либи. (162) Сас анохи аль имратэха, кемоцэ шалаль рав. (163) Шэкэр санэти ваатаэва, торатеха аавти. (164) Шэва байом илалтиха, аль мишпетэи цидкэха. (165) Шалом рав леоавэй торатэха, вэйн ламо михшоль. (166) Сибарти лишуатеха А-донай, умицвотэха асити. (167) Шамера нафши эдотэха, ваоавэм меод. (168) Шамарти фикудэха веэдотэха, ки холь дерахай нэгдэха.(65) Тов асита им авдеха, А-донай кидварэха. (66) Тув таам вадаат ламедэни, ки вемицвотэха ээманти. (67) Тэрэм ээнэ ани шогэг, веата имратеха шамарти. (68) Тов ата умэтив, ламедэни хукэха. (69) Тафелу алай шэкэр зэдим, ани бехоль лэв эцор пикудэха. (70) Тафаш кахэлэв либам, ани торатеха шиашати. (71) Тов ли хи унэти, лемаан элмад хукэха. (72) Тов ли торат пиха, мэалфэй заав вахасэф. (105) Нэр лерагли дева-рэха, веор линтивати. (106) Нишбати ваакайэма, лишмор мишпетэй цидкэха. (107) Наанэти ад меод, А-донай хайэни хидварэха. (108) Нидвот пи рецэ на А-донай, имишпатэха ламедэни. (109) Нафши вехапи тамид, веторатеха ло шахахти. (110)Натену решаим пах ли, умипикудэха ло таити. (111) Нахалти эдевотэха леолам, ки сесон либи эма. (112)Натити либи лаасот хукэха леолам экэв.